motosprzedaz.pl - ogłoszenia motoryzacyjne

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania serwisu dostępnego pod adresem http://motosprzedaz.pl 

Poniżej zamieszczone zostały zasady świadczenia usług przez serwis MotoSprzedaż.

Skorzystanie z usługi serwisu MotoSprzedaż oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Korzystanie z funkcji dostępnych w serwisie MotoSprzedaż wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową.


Przez użyte w regulaminie definicje należy rozumieć :

 

1) Regulamin — niniejszy regulamin.

2) Serwis - internetowy serwis będący pod adresem internetowym http://motosprzedaz.pl - umożliwiający przeglądanie, zamieszczanie ogłoszeń motoryzacyjnych oraz dodawanie przedsiębiorstw do katalogu firm.

3) Ogłoszenie - ogłoszenie motoryzacyjne oraz ogłoszenie przedsiębiorstwa w katalogu firm, sporządzone przez użytkownika w serwisie MotoSprzedaż.

4) Użytkownik (dealer) - osoba prywatna lub przedsiębiorca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, mogąca nabywać prawa w związku z opublikowanym przez siebie ogłoszeniem w serwisie MotoSprzedaż.

5) Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez użytkownika konta w serwisie MotoSprzedaż,
dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez serwis MotoSprzedaż. 

6) Nazwa użytkownika – unikalna nazwa, która jest przypisana wyłącznie do jednego konta w serwisie MotoSprzedaż.

7) Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych potrzebny przy dokonywaniu rejestracji oraz autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu
do konta użytkownika.

8) Konto użytkownika (panel użytkownika) – podstrona serwisu, dzięki której użytkownik może korzystać z usługi świadczonej przez serwis MotoSprzedaż na określonych w regulaminie warunkach. Dostęp do konta użytkownika możliwy jest po zalogowaniu się
do serwisu MotoSprzedaż. Aby zalogować się do serwisu MotoSprzedaż użytkownik musi być zarejestrowany w serwisie MotoSprzedaż.

9) Usługa - usługa świadczona przez serwis MotoSprzedaż dla użytkownika serwisu na zasadach określonych w regulaminie.

10) Katalog firm – wykaz firm z branży motoryzacyjnej.

11) Własna strona dealera – indywidualna strona internetowa stworzona na potrzeby dealera. Strona dealera zawiera wszelkie dane kontaktowe oraz wszystkie jego aktywne ogłoszenia.

12) Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym, niezależne od serwisu MotoSprzedaż.

13) Awaria - stan usługi, który uniemożliwia korzystanie z serwisu MotoSprzedaż. Strona internetowa może być nieaktywna
i być wynikiem działania siły wyższej, problemami w infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz pracami konserwacyjnymi serwisu MotoSprzedaż.


 


Ogólne warunki korzystania z serwisu MotoSprzedaż ( http://motosprzedaz.pl )

 
1) Korzystanie z wszystkich zasobów serwisu MotoSprzedaż jest bezpłatne.

2) Użytkownik serwisu korzysta dobrowolnie z serwisu MotoSprzedaż.

3) Aby móc w pełni korzystać z zasobów serwisu MotoSprzedaż wymagana jest rejestracja użytkownika.

4) W trakcie rejestracji użytkownik dokonuje czynności, na które składa się :


a) akceptacja regulaminu oraz wszystkie jego postanowienia.
b) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie serwisu MotoSprzedaż.
c) podanie danych wymaganych do rejestracji, w tym w szczególności nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła.

 

5) Użytkownik po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymuje link aktywacyjny na adres e-mail podany przy rejestracji konta
w serwisie MotoSprzedaż celem jego weryfikacji oraz aktywacji.

6) Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta użytkownika z wykorzystaniem nazwy użytkownika oraz hasła.

7) Użytkownik przy logowaniu się na swoje konto może użyć opcji „Zapamiętaj mnie”. Oznacza to pominięcie każdorazowego logowania się do serwisu MotoSprzedaż przez czas ważności plików cookies umieszczonych w przeglądarce internetowej.
Wybór opcji „Zapamiętaj mnie” w przypadku korzystania przez więcej niż jedna osobę może powodować problemy techniczne.
Informacje dotyczące ochrony prywatności umieszczone są w zakładce "Polityka prywatności" na stronie serwisu MotoSprzedaż.

8) W trakcie rejestracji, jak również podczas korzystania z usług serwisu MotoSprzedaż, użytkownik zobowiązany jest do:

 

a) podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych, aktualnych, tematycznie związanych z ogłoszeniem, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Treść ogłoszenia nie może zawierać treści o charakterze erotycznym, nawołującym do nienawiści rasowej, urażającej kogokolwiek uczucia oraz przekonań religijnych. Zabrania się stosowania słów wulgarnych, nieetycznych oraz obraźliwych. Zabrania się także umieszczania treści naruszających dobre obyczaje, prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej, treści noszących znamiona nieuczciwej konkurencji oraz szkodzące serwisowi MotoSprzedaż. W przypadku naruszenia któregoś z wyżej wymienionych punktów serwis MotoSprzedaż zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia w trybie natychmiastowym. W wyżej wymienionych przypadkach użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z powodu usuniętych ogłoszeń.
b) aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym, po każdej zmianie tych danych.
c) zachowania w tajemnicy hasła oraz nieudostępniania go osobom trzecim.

 

9) Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia).
Użytkownik jednocześnie oświadcza, że są one zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja
nie narusza regulaminu, interesów serwisu MotoSprzedaż oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

10) Serwis MotoSprzedaż nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych ogłoszeń przez użytkowników serwisu.

11) Serwis MotoSprzedaż nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnianie formularzy przez użytkowników serwisu.

12) Serwis MotoSprzedaż nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, stan techniczny oferowanych pojazdów oraz za ich legalność.

13) Serwis MotoSprzedaż umożliwiając emisję ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie lub usunięcia, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności ogłoszenia z regulaminem serwisu MotoSprzedaż.

14) Zabrania się agregowania oraz przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w serwisie MotoSprzedaż w celu dalszego
ich udostępniania osobom trzecim.

15) Serwis Motosprzedaż nie ponosi odpowiedzialności za:

 

a) brak zainteresowania ogłoszeniem.
b) kontakt oraz wszelkie transakcje pomiędzy użytkownikiem (sprzedającym) a osobą nabywającą (kupującym).
c) niepoprawne działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od serwisu MotoSprzedaż.
d) działanie siły wyższej.

 

16) Okresy wyświetleń reklamowanych ogłoszeń, ogłoszeń zwykłych oraz wpisów przedsiębiorstw do Katalogu firm :
 

a) Wpis przedsiębiorstwa do katalogu firm jest bezterminowy.
b) Czas emisji ogłoszenia motoryzacyjnego wynosi 30 dni. Ogłoszenie może być przedłużane oraz reklamowane wielokrotnie.
c) Ogłoszenia dodawane przez użytkownika zarejestrowanego jako dealer są bezterminowe.
d) Wszystkie ogłoszenia, które nie zostaną przedłużone i stracą ważność, będą automatycznie usuwane przez system.
e) Czas emisji reklamy w serwisie MotoSprzedaż jest ustalany indywidualnie pomiędzy serwisem a reklamodawcą.

 

17) Serwis MotoSprzedaż umożliwia darmową emisję ogłoszeń oraz zwykły wpis przedsiębiorstwa do katalogu firm użytkownikom niezarejestrowanym.

18) Niezamieszczenie przez użytkownika obowiązkowych danych w formularzach, uniemożliwia wykonanie usług przez nasz serwis www.motosprzedaz.pl

19) W przypadku, kiedy użytkownik dodaje wiele ogłoszeń, użytkownik taki może zarejestrować się jako DEALER.
Użytkownik tego typu konta po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymuje swoją własną indywidualną stronę internetową.
W celu weryfikacji konta zostaje wysłany e-mail z linkiem aktywacyjnym na adres e-mail podany przy rejestracji usługi.
Utworzone zostaje konto dealer'a, gdzie hasło w tym przypadku jest nadawane przez serwis MotoSprzedaż.

20) Emisja ogłoszeń w serwisie MotoSprzedaż rozpoczyna się automatycznie.

21) Za pomocą formularza ogłoszeniowego, użytkownik niezarejestrowany ma prawo dodać do 5 zdjęć na jedno ogłoszenie.
W przypadku użytkowników zarejestrowanych możliwość ta jest rozszerzona do 8 zdjęć.
Dealerzy korzystający z eksportu ogłoszeń poprzez program Auto-Market oraz Akol mają prawo dodać nawet do 40 zdjęć na jedno ogłoszenie. 
Wpis PREMIUM przedsiębiorstwa do katalogu firm pozwala na dodanie 5 zdjęć.

22) Serwis zastrzega sobie prawo do promowania różnych ogłoszeń, dealerów oraz przedsiębiorstw z naszego katalogu firm celem promocji i zaufania klientów do serwisu MotoSprzedaż.

23) Serwis MotoSprzedaż jest wyłącznie odpowiedzialny za usługi świadczone na podstawie niniejszego regulaminu.

24) Serwis MotoSprzedaż nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, chwilowy brak dostępu do Internetu
oraz za ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta użytkownik.

25) Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym, a serwisem MotoSprzedaż.

26) Serwis MotoSprzedaż nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowanych przez awarię sprzętu, systemu
oraz z przyczyn nieleżących po stronie serwisu.

27) Serwis MotoSprzedaż nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez osobę nieuprawnioną adresu e-mail,
numeru kontaktowego oraz wszelkich danych.

28) Serwis MotoSprzedaż zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności, której treść można znaleźć w zakładce „Polityka prywatności” na dolnym pasku strony http://motosprzedaz.pl

29) Serwis MotoSprzedaż podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu oraz świadczonych usług,
w takim zakresie, jak wynika z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się usunąć w jak najszybszym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez użytkowników serwisu.

30) W trakcie korzystania z zasobów serwisu, użytkownik zobowiązany jest utrzymywać w poufności hasła dostępowe oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie jego danych.

31) Niepoprawność działania systemu, a także reklamacje użytkownik może zgłaszać telefonicznie do biura obsługi klienta
pod numerem : +48 58 736 2006 ,wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail : biuro@motosprzedaz.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się na dolnym pasku strony serwisu http://www.motosprzedaz.pl

32) W celu reklamacji w wysłanej wiadomości należy podać bezpośredni link do ogłoszenia, adres e-mail oraz numer telefonu
podawany przy dodawaniu ogłoszenia. Prosimy także o zamieszczenie przyczyny zgłaszanej reklamacji.

33) Reklamacje będą rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na złożenie reklamacji.

34) W przypadku braku danych odnośnie reklamacji, serwis MotoSprzedaż zwróci się do użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji celem złożenia reklamacji.

35) Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w ustawowym czasie, serwis MotoSprzedaż zawiadomi o tym użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.

36) O rozstrzygnięciu reklamacji użytkownik zostanie powiadomiony przez serwis MotoSprzedaż za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

37) Reklamacje, których nie da się zidentyfikować nie będą rozpatrywane.

38) Usunięcie konta użytkownika jest możliwe w każdym momencie i jest dobrowolne. W tym przypadku należy wysłać zgłoszenie
na nasz adres e-mail : biuro@motosprzedaz.pl lub poprzez formularz kontaktowy. 
Wszystkie dane na koncie zostaną bezpowrotnie usunięte w ciągu 7 dni.

39) Serwis MotoSprzedaż zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z użytkownikiem, który nie przestrzega postanowień regulaminu.

40) Regulamin może zostać zmieniony przez serwis MotoSprzedaż. O zmianach i terminach ich obowiązywania,
serwis MotoSprzedaż poinformuje użytkowników na stronie internetowej serwisu http://motosprzedaz.pl.
Zmiany regulaminu wchodzą w życie w ciągu 2 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej http://motosprzedaz.pl
Za akceptację zmian przez użytkowników uważa się za korzystanie oraz świadczenie usług w serwisie MotoSprzedaż.

41) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy serwisem MotoSprzedaż a użytkownikiem, który jest Konsumentem
w rozumieniu art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.     

42) Serwisowi MotoSprzedaż przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia usług w serwisie w stosunku do wszystkich
lub niektórych kont użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac technicznych.

 

43) Serwis MotoSprzedaż zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania świadczonej przez siebie usługi bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników na stronie internetowej http://motosprzedaz.pl.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2016.